Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2024-02-23 Lilla dörren bredvid garageporten är larmad. Öppna dörren med kod och med tryckknapp vid utpassage. Nyckel går tillsvidare inte.

EJ vred vid utpassage, då utlöses larmet. Larmet utlöses också om dörren står öppen för länge. Om larmet utlöses så tjuter det i en minut.

Frågor till styrelsen vid årsstämma 2021

Frågor

Hej,

Jag har följande frågor till styrelsen inför årets stämma.

Gällande investering av installation av el och installation av de 20 laddstoplarna som nu har genomförts.
- Hur ser finansieringsmodellen ut avseende elinfrastrukturen och respektive laddbox?
Jag skulle vilja ta del av er investeringskalkyl och intäktsmodell för hur infrastrukturen respektive laddboxarna ska finansieras.

- Hur styrelsen har tänkt avseende att inte höja årsavgifterna för 2021 med tanke på att resultatet av kassaflödet varit negativt under 2020 och att den ansamlade förlusten numera är uppe i tre miljoner kronor.
Varför inte höja avgiften med några kronor per kvadratmeter och månad för att säkerställa bättre balans i räkenskaperna och motverka en senare 'chockhöjning'? 

Vänliga hälsningar
Emilia Gustafson
Hugingatan 11

Ju

Svar


:

Installationen av elinfrastruktur och laddboxar initierades av en motion till årsstämman  2018 där det beslutades att styrelsen skulle ta ett fram ett förslag till nästa stämma. På stämman 2019 beslutades att installation av elinfrastruktur och laddboxar skulle genomföras. Sedan drog det ut på tiden eftersom ytterligare utredningar gjordes angående säkerhet. Hösten 2020 gjordes en upphandling, bidrag söktes från Naturvårdsverket och el och 20 laddboxar installerades. 

Ekonomin ser ut så här:

Investering i el och laddboxar:  829663

Bidrag från Naturvårdsverket:  -300000 (betalades ut 2021)

Summa:.                                    529663

Alla investeringar har finansierats av föreningens likvida medel.


Varje laddboxanvändare betalar 200 kr per månad för att utnyttja laddboxen och betalar sin egen elförbrukning. En laddbox kostar  ca 25000 (ex bidrag) så med 200 kr/månad så man kan säga att den betald på 10 år. Så med 20 laddboxar blir det 480000 kr som kommer in till föreningen på 10 års sikt.


Återstående investering står föreningen för och en förhoppning är att marknadsvärdet på våra lägenheter kommer att öka men detta har inte varit en parameter i beslutet att investera.De förluster som redovisas beror till stor del på de förändrade avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar som infördes 2014, kostnaderna för avskrivningarna ökade. Föreningen har sedan dess accepterat ett negativt resultat, det viktiga är att rörelseresultatet, dvs intäkter - driftskostnader är positivt och att kassaflödet över tid är positivt vilket har gått att uppnå utan att höja avgifterna.

Kassaflödet för 2020 blev negativt beroende på utgifter för investeringen i elinfrastruktur och nya mätare för varmvattenförbrukning. Bidraget från Naturvårdsverket på 300000 är dock inte medräknat eftersom det betalades ut först efter årsskiftet. Sett över flera år har vi ett positivt kassaflöde och för 2021 är det budgeterat med ett positivt kassaflöde. Föreningen har också en god likviditet och våra likvida medel täcker gott och väl underhållsfonden. Vår ekonomi är god. Däremot måste vi på sikt anpassa avgifterna till både ökade driftkostnader och avskrivningar.


802
852